Hazine arsasına PodyumPark konmuş!

 1-Hazine arsası nasıl betonlaştı

 

Bugünden itibaren yayınlayacağımız bu belgeler, Bursa’daki Paralel Yapı Dosyası içinde yer alan

belgeler olduğu iddia ediliyor. Bizler, Paralel Yapı Mücadele Dosyası’nda yer aldığı iddia edilen bu bilgilerin, Paralel Yapı olaylarıyla ilgisinin olup olmadığını bilememiz. Çünkü, olayla ilgili çok

yönlü soruşturmalar ve incelemeler sürüyor. Bizim, bu belgeleri ve olayları ve olayların gelişimlerini yayınlamaktaki amacımız, hangi partiden olursa olsun, siyasi rant iddiasındaki bir takım kişilerin,

Hazineye ait, tüyü bitmemiş yetim hakkı bulunan ve yeşil alan-park olması gerekirken birden ismi park konulan tabelası öyle yazan, oysa ticarethane ve AVM olarak kullanılan arsa ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşacağız.

Burada, kimseyi suçlamıyoruz. Olayları, tarihlerine ve resmi belge numaralarına kadar, yazılmalara kadar sizlere aktaracağız. Eğer suç varsa, ilgililer zaten bu yazılanları ihbar kabul eder. Yoksa da

yapılan iş ve yöntemle ilgili kamuoyu bilgilenmiş olur. Kapalı kapılar arkasındaki işlerin nasıl yürüdüğünü, siyasilerin ortak çıkarlar konusunda nasıl birleştiklerine dair iddiaları gündeme taşıyacağız. Kısaca, Gazetecilik görevimizi yerine getireceğiz.

AQUAPARK İHALE AŞAMASI

27/12/1999 tarih 6965 sayılı Milli Emlak Müdürlüğünün 29L2a pafta 6659 ada 1 parsel numaralı hazineye ait 63,008 m2 yüzölçümlü taşınmaza Nilüfer Belediyesi ’den imar durumu istenmiştir. Nilüfer Belediyesinin Milli Emlak Müdürlüğüne yazdığı, 17-19 Ocak 2000 tarih ve 1793 sayılı yazıda 63.008m2'lik taşınmazın 1/1000 ölçekli Fethiye – İhsaniye İmar Planı dahilinde ,’Kentsel Rekreasyon Alanında ‘’ kaldığı söylenmektedir. Aynı zamanda Nilüfer Belediyesi plan amacına uygun olarak sembolik bir bedelle Nilüfer Belediyesi adına kiralanmasını talep etmektedir. Bunlara istinaden Bursa Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü’nden 04/10/2000 tarihli 6659 ada,1 parsel 63.008 m2 yüzölçümlü taşınmazın “Turizm amaçlı eğlence merkezi” yapılmak üzere 29 yıl süreli irtifak hakkı kurulması amacıyla 25.000.000.000TL tahmini bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Yasası’nın 51. maddesinin “g” bendine göre pazarlık usulüyle 1 yıl süreli ön izin ihalesi yapılacağı gazete ilanı ile duyurulmuştur.

5/10/2000 tarih 2000/1218 sayılı encümen kararıyla adı geçen taşınmaz malın imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere belediyemizin ihaleye  katılmasına ,belediyemizi temsilen ise Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in katılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 20/10/2000 tarihinde yapılan ihale sonucu ön izin bedeli 25.100.000.000TL olan 29L 2a pafta ,6659 ada , 1 parselin 63.008 m2 yüzölçümlü taşınmaz 1 yıl süreli olarak Nilüfer Belediyesi uhdesine alınmıştır.

 

Bakanlık makamının 07/11/2000 tarih ve 3361- 39839/57178 sayılı onaylarıyla da uygun görülmüştür. Gerekli teminat bedelleri yatırıldıktan sonra Bursa 16. Noteri 25.889 sayı ve 29/11/2000 tarihli “İrtifak Hakkı Ön İzin Sözleşmesi” Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Bursa Defterdarı Bülent Arslan tarafından imzalanmıştır. 30/11/2001 tarihinde taşınmaz malın yer teslimi Mustafa Bozbey'e yapılmıştır. 29L2a pafta ,6659 ada ,1 parsel ,63.008 m2 yüzölçümlü taşınmaz mala ait yapılan 14 Mart 2001 tarih 850 sayılı sözleşme gereği Milli Emlak Müdürlüğüne adı geçen yerle ilgili olarak, “3.şahıslara proje hazırlanması ve kiralanmasında sakınca bulunup bulunmadığı sorulmuştur.”  Milli emlak müdürlüğünün 6/4/2001 tarih, 3056 sayılı yazısında sözleşmenin 7.maddesi hatırlatılarak “ön izin sahibi bu hakkını devredemez” denilmektedir.

 

Oysa, mevcut durumda, Nilüfer Belediyesi, burasını başka şirketlere kiralayıp, sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmiştir. Bursa Defterdarlığının Milli Emlak Müdürlüğü’ne, yazdığı 07/07/2001 tarih 1574 sayılı yazıda sözleşme tarihinden yaklaşık 8 ay sonra Nilüfer Belediye Başkanı tarafından

(plan tarihinden itibaren) 6 ay ek süre talebinde bulunulmuştur. Bu yazışmalar devam ederken

28/08/2001 tarih ve 2001/682 nolu encümen kararına istinaden tapunun H21C05A3C pafta/1352 Ada/1 parsel sayılı 22.459,73m2 mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğüne ait taşınmazın üzerine 29 yıl

müddetli irtifak hakkı tesisi kurulması için karar alınmıştır. 04/07/2001 tarihli ek süre talebi yazısına istinaden imar planına uyumlu projenin hazırlanmasına imkan vermek üzere ön izin süresinin 20 milyar bedel karşılığında 6 ay daha uzatılmasına Milli Emlak Müdürlüğü tarafından karar verilmiştir.

(26-11-2001 tarih; 14896 no) Nilüfer Belediye meclisinin 16/4/2002 günü yapmış olduğu toplantıya istinaden “rekreasyon alanında hobi-oyun alanları çocuk bahçeleri, eğitim, kültür, sergi, eğlence,

spor, turizm tesis alanları ve bu kullanımlara yönelik ticari hizmet üniteleri yer alabilecektir” denilmiştir. Bu meclis kararı Bursa Büyükşehir Başkanlığının onayına sunulmuştur; dönemin Belediye Başkanı Erdoğan Bilenser, hazırlanacak olan projelerin Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediye Başkanlıklarınca onaylanması kaydıyla uygundur demiştir. Şu anda, hazine arsası üzerine yapılan inşaatlarla ilgili proje Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmamıştır. Belediye kayıtlarında bu projenin onaylandığına dair kayıt bulunmamaktadır. Nilüfer Belediyesi kayıtlarında ise ruhsatların tek imza ile verildiği görülecektir.

 

Bu onaya istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı H21C05A3C /3D pafta, 1353 ada, 1 parsel sayılı, 63.008 m2'lik yüzölçümlü taşınmazın Nilüfer Belediyesi adına 29 yıl süreli irtifak hakkının kurulması için Milli Emlak Müdürlüğü’ne Nilüfer Belediye Başkanı tarafından yazı gönderilmiştir. Daha önce yapılan 1352 ada, 1 parsel nolu 22 bin 459,73m2 yüzölçümlü taşınmaz mal üzerine 2886 sayılı D.İ.Kanunun 51,maddesinin “g” bendine göre 15 milyar tahmini bedelle Nilüfer Belediye Başkanlığı’na 28/05/2002 tarih 18950 sayılı karar ile 1 yıl süreli ön izin verilmesi uygun görülmüştür.

 

24/07/2002 tarih 27118 sayılı Milli Emlak Müdürlüğü yazısında 1353 ada 1 parsel 63008m2 ve 1352 ada 1 sayılı 22450,73m2 yüzölçümlü taşınmazın, avan projelerinin hazırlanarak onaylandığı

anlaşılmıştır. Onaylı imar planı ve projesine uygun olarak “Turizm amaçlı eğlence merkeziyle” onaylı projelerinde gösterilen yapı ve tesisler yapılması amacıyla, ilk yıl için tespit edilen 60 milyar tahmini üst hak bedeli üzerinden 2886 sayılı D.İ.Kanunun 51,maddesinin “g” bendine göre 29 yıl süreli üst hakkı tesisi uygun görülmüştür.

 

Milli Emlak müdürlüğünün 28/08/2002 tarih ve 9537 sayı ile toplam 854167,73m2 yüzölçümlü taşınmazın da, 29 yıl süreli üst hakkı tesisi kurulması 20/08/2002 tarihli olurları ile uygun görülmüştür. Maliye bakanlığının 24/07/2002 tarih ve 3361 39839/27 Sayılı yazıları ile bildirilmiştir. İlk yıl irtifak hakkı bedeli olan 60.100.000.000.TL 04/09/2002 tarih ve 31153 yevmiye numarasıyla hazine tarafından Nilüfer Belediyesi kasasından tahsil edilmiştir. Tapu kütüğünde düzenlenecek resmi senede yazılacak hususlar, taşınmazın tanımı yapılarak toplam 21 maddeden oluşan sözleşmede belirtilerek 31/10/2002 tarihinde Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve hazine temsilcisi Defterdar Bülent ARSLAN arasında imzalanmıştır.

 

İNŞAATLAR RUHSATSIZ YAPILMIŞ!..

29 yıl kiralandı,

30 yıl kiraya verildi

Nilüfer Podyumpark ile ilgili başladığımız yazı dizimize devam ediyoruz. Bugünkü

konumuz, Podyumpark sözleşmeleri ve sözleşmelerle ilgili bazı gerçeklere rağmen, bu

olayın kimler tarafından gizlenip, sümen altı edilmek istendiğine dair bilgileri yayınlayacağız.

 

30 YIL SÜRELİ KİRAYA VERİLMESİ

Nilüfer belediyesi Meclisinin 1/Ekim/2002 günü yaptığı olağan toplantısında “Turizm amaçlı eğlence merkezi” olarak kullanılması amacıyla tanımı yapılan taşınmazın 30 yıl süreli kiraya verilmesi için, oy çokluğuyla, karar gereklerinin encümence yerine getirilmesine karar verilmiştir. 26/11/2002 tarih 2002/1167 nolu encümen

kararına istinaden onaylı imar planı ve projesine uygun olarak 81.000.000.000.TL yıllık bedel, “Turizm amaçlı eğlence merkezi” yapılmasına, 2886 kanunun 45.maddesine tevfikan açık teklif usulüyle ihaleye çıkartılmasına mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir. “Bursa Nilüfer Kentsel Rekreasyon Alanı” ihale şartnamesi adı altında toplam 22 maddeden oluşan şartnamenin 19/12/2002 tarihine tesadüf eden Perşembe günü, ihaleye çıkarılacağı 09/12/2002 tarihli İstanbul Finansal Forum, Bursa Haber ve 11/12/2002 tarihli Bursa Haber gazetelerinde ilanı yapılmıştır. İhaleye istekli olarak Sandalcı Turizm Teks.İnş.Ltd.Şti. ve Gökçen Yatçılık ve Turizm Tur. Ltd.Şti. geçici teminatlarını yatırarak ihaleye girmeye hak kazanmıştır.

 

19/12/2002 günü tahmini bedeli olan 81.000.000.000 TL’den başlayan ihale SANDALCI TUR. TEKS.İNŞ.LTD.ŞTİ. 81.000.000.000 TL bedel vererek ”çekiliyorum

demesine” istinaden 82.000.000.000 TL. bedelle kiralamaya kabul eden GÖKÇEN YATÇILIK VE TUR. LTD.ŞTİ. adına Fehmi Gökçen ,açık teklif kağıdını imzalamıştır.

Gökçen Yatçılık ve Tur. Ltd.Şti. uhdesine şartnamesi dahilinde 2886 kanun 41. maddesi a fıkrası uyarınca ita amirinin onayına bağlı olarak , ihalesine encümenin 19/12/2002 günlü toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir. İhale 24 Aralık 2002 tarihli 1574 sayılı yapılan tebligata istinaden ita amirince onaylanmıştır.

 

30 Aralık 2002 tarihli Bursa 16.noteri 35041 sayılı 18 maddeden oluşan, taşınmaz mal kira şartnamesi ve 15 maddeden oluşan 148 dosya nolu sözleşme, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Gökçen Yatçılık ve Tur. Ltd. Şti. arasında imzalanmıştır.

17 Ocak 2003 tarih ve C02/47 tebligata istinaden yer teslimi yapmak için15 gün

süreli izin verilmiştir. Bu uyarıya rağmen yaklaşık 2 ay sonra 12.03.2003 tarihinde taşınmazın mahallinde yer teslimi yapılmıştır. Yer teslimi 09.04.2003 tarih ve 2968 sayılı tebligatla Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü ‘ ne bildirilmiştir. Milli Emlak Müdürlüğü, sözleşmenin ve kiralanan yerin başka kişi veya kurumlara devir edilemeyeceği 3. Kişilere devir edilmeyeceğine dair itirazlarına rağmen, yapılan bu kiralama işlerine, dönemin DSP’li milletvekili Hayati Korkmaz’ın istekleri doğrultusunda sessiz kaldığı iddiaları ortalıkta konuşulmaktadır.

 

TESLİMDEN SONRA İNŞAAT

YAPIMI AŞAMASI

 

Taraflar arasında yapılan taşınmaz mal kira şartnamesinin 6. Maddesinde “En geç 26.05.2003 tarihine kadar inşaat ruhsatı alınarak inşaata başlanacak ve inşaat 2 yıl içinde bitirilecektir. ” denilmesine rağmen, Milli Emlak Müdürlüğünün 18.03.2003 tarihinde hafriyat yapıldığı görülmüş ancak inşaat ruhsatının alınmadığı 3475 numaralı yazıyla tespit edilmiştir. Yani, devletin arsasına, Belediye eliyle kaçak olarak inşaat başlatıldığı iddiaları, işte bu yazı ile belirlenmiş.

 

09.05.2003 tarihinde Gökçen Yatçılık Tur. İşl. Ltd.Şti ,projenin, turizm tesisleri yönetmeliğindeki nitelikleri taşımadığı için düzenleme yaparak yeni avan proje ile belediyeye müracaatta bulunmuştur. Yani, turizm yatırımı sayıldığı iddia edilen proje, turizm yatırımları yönetmeliğine uygun olmadığı ortaya çıkarılmış. 15.05.2003 tarih ,107 sayı ile Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğüne yazıla yazıda iki parsel arasında 15 metrelik imar yolunun geçtiği; projenin bütünlüğünün bozulduğundan bahsedilerek

söz konusu yerde plan değişikliği yapılıp imar uygulama çalışması yapıldığı

ifade edilmektedir. Yani, bölge halkının ulaşımı için resmi imar planlarında ayrılan 15 metrelik yol iptal edilmiş, halkın yolunun önü kesilmiş, bu alan bölge halkının kendi arasında konuştuğu şekliyle rantiye tesislerine ilave arsa olarak kazandırılmış. Düzenlenen resmi taahhütnamenin 6. maddesinde taşınmazların hak lehtarına tesliminden itibaren “inşaata 6 ay içerisinde ruhsat alınacak , 2 yıl içinde de bitirilecektir” denilmektedir. 26.05.2003 tarihine kadar ruhsat alınması mümkün olmadığından ruhsat alma süresinin 6 ay uzatılması Nilüfer Belediyesi tarafından talep edilmektedir.

 

Bu arada, 28.05.2003 tarihinde yola terk, ihdas ve tevhid sonucu oluşan Ataevler Mah. 1452 ada ,1 parsel ve Fethiye Mah. 1451 ada 1 parsel nolu tapu kayıt örnekleri Nilüfer Belediyesine gönderilmiştir. 25.07.2003'te Milli Emlak Müdürlüğünden gelen yazıda “6 ay içinde inşaat ruhsatı alınacak ,2 yıl içinde inşaat bitirilecektir.” şeklinde değiştirilmesi

ve diğer bölümlerin aynen kalmasına izin verilmiştir. Ancak bu kararın alınması

için Nilüfer Belediyesi meclisi kararı ve encümen kararı alınması gerekmektedir.

İddialara göre, Böyle bir karar yoktur. Başkanlık yetkisi ile izinler verilmiştir. 04.09.2003 tarih 6973 sayılı Milli Emlak Müdürlüğünün 13.08.2003 tarihli B09.1/3678 sayılı resmi senet ekini 6. ve 7. maddesinin a bendinde değişiklik yapılması için, Nilüfer Belediyesinin meclis ve encümen kararı alması için yazı gönderilmiş; Yapılmış olan bu

uyarı 03.11.2003 tarih ,8263 sayılı yazı ile 3. kez Nilüfer Belediyesine tekrarlanmıştır.

25.07.2003 ile Milli Emlak Müdürlüğünden alınan ek süre talebinde “hak lehtarı tarafından yapılacak tesislerin tamamının veya bir kısmının işletmeciliğinin

3. kişi ve kuruluşlara kiraya verilmesi halinde ise hak lehtarı (Nilüfer Belediyesi) brüt kiranın %25 ini kiracı /kiracılar ise toplam yıllık hasılatın %1 ini her bir kiracı ayrı ayrı olmak üzere ayrıca hazineye (ilgili saymanlığa) ödemekle yükümlüdür.”denip

14.11.2003 tarihli mecliste ANAP-DSPBAĞIMSIZ- çekimser, CHP-DYP-GENÇ PARTİ - kabul kararı verilmiştir.

 

Alınan bu karar 09.12.2003 tarihli 2003/1078 sayılı encümen kararında da oy birliği ile kabul edilmiştir. Alınmış olan bu kararlara istinaden 30.01.2004 tarihinde tapu sicil müdürlüğünde düzenlenen resmi senedin 6. ve 7. Maddenin a bendi değiştirilerek, diğer maddelerin aynen kabulünü taraflar arasında maliye hazinesini temsilen Milli Emlak Müdürü Mustafa Gündüz ,diğer tarafta Nilüfer Belediyesini temsilen Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından imzalanmıştır. Milli Emlak Müdürlüğü’nün bütün itirazlarına rağmen bu sözleşmenin imzalanmasına dönemin Bursa milletvekili ve bakanı Ertuğrul Yalçınbayır’ın ricası olduğu iddiaları konuşulmaktadır. 13.02.2004 tarihinde Milli Emlak Müdürlüğünden 4438 nolu Nilüfer Belediye Başkanlığına ilk yıl ve 2. yıla ait brüt kira bedellerinin %25 ini ve 2. Yıla ait üst hakkı bedeli olan 73.742.700.000 TL ve bunlara ait gecikme cezalarının en geç 30 gün içerisinde ödenmesi , aksi takdirde bu taşınmazın

üzerinde belediyeler lehine tesis ve tapuya tescil edilen üst hakkını iptali amacıyla bakanlığın yasal yollara başvuracağının bilinmesini ifade etmiştir. Milli Emlak, Nilüfer Belediyesi’ni ikaz etmiş.

 

30.01.2004 tarih ek resmi senede istinaden,16.03.2004 tarih 8783 yevmiye nolu ek kira sözleşmesi düzenlenmiştir. Bu yazı 02.07.2004 tarih C160ve 4737 sayı ile Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne Nilüfer Belediye Başkan Vekili Turgay Erdem tarafından bir yazıyla bildirilmiştir. Yani, Nilüfer Belediyesi’nin Bu arsayı kaybetmeme adına her türlü olayı kendi lehine çevirme adına yaptığı çalışmaların

belgeleri bu yazışmalarda saklı. Tabi, bu arada, AK Parti iktidarından da yardım alınması söz konusu. Bu kez, iddialara göre ,yardıma AK Parti Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu’nun ricaları yetişmiş.

TESPİTLER

Ankara’da çok önemli bilgiler içeren ve Paralel Yapı’nın Bursa yapılanmasıyla ilgili olduğu iddia edilen dosyada yer aldığı ileri sürülen çalışmalarla ilgili elimize ulaşan bazı bilgileri kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bize ulaştırılan Podyumpark ile ilgili raporun devamı şöyle:

MADDE 1 : Nilüfer Belediyesi bu taşınmaza ait imar durumunu verdiğinde bu alanın “kentsel rekreasyon alanında” yani, yeşil alan olduğunu park alanında kaldığını bilmesine rağmen, Milli Emlak Müdürlüğü ile yapmış olduğu anlaşmaya istinaden burayı “turizm amaçlı eğlence tesisi” olarak ihaleye çıkartmıştır. 3. Şahıslara devri böyle yapılmıştır.

MADDE 2 : 29.11.2000 tarihinde Bursa 16. noteri 25889 sayılı sözleşmenin 7. maddesinde “ön izin sahibi bu hakkını devredemez.” Denilmektedir. Fakat Nilüfer Belediyesi 14 mart 2001 tarihinde 850 sayılı milli emlak müdürlüğüne yazmış olduğu yazıyla, bu hakkını 3. kişiye devir yollarını aramıştır. Ancak olumsuz cevap almasına rağmen, bu hakkını devrederek sözleşmenin 7. maddesini ihlal etmiştir.

MADDE 3 : Yapılan sözleşmede anlaşma şartları yerine getirilmediği için 04.07.2001 tarihinde milli emlak müdürlüğünden 20.000.000.000 TL bedel ödenmesi şartıyla 6 aylık ek süre talep edilmiştir. Dolayısı ile Nilüfer Belediyesi maddi zarara uğratılmıştır.

MADDE 4 : Rekreasyon alanının tanımında, yapılabilecek üniteler ile yerinde düşünülen projenin içerdiği üniteler örtüşmemektedir. Dolayısı ile rekreasyon alanında “turizm amaçlı eğlence merkezi” yapmak üzere plan değişikliği yapılması gerekmektedir.

MADDE 5: Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi 02.04.2002 gün ve 68 sayılı kararıyla plan değişikliği onaylanmıştır. Ancak, dönemin belediye başkanı Erdoğan Bilenser’in isteğiyle hazırlanan “avan projenin B.B.Başkanlığı tarafından onaylanması” şerhi ve plan notu düşülmüştür. Oysa, bugün yerinde mevcut olan ve yapılan inşaatlara ait projede B.B.Başkanlığının onayı yer almamaktadır.

MADDE 6 : 30.12.2002 tarihli, tapu kütüğündeki düzenlenmiş olan resmi senedin 6. maddesinde üst hakkı konusu taşınmazların hak lehtarına tesliminden itibaren 6 ay içinde inşaat ruhsatı alınacak ve 2 yıl içinde inşaat bitirilecektir. 6 ay içinde ruhsat alınamamış, 2 yıl içinde inşaat bitirilmemiş dolayısı ile sözleşmenin 14.maddesi gereği bu şartlara uyulmaması üst hakkı sözleşmesinin önemli ölçüde ihlali sayılır ve üst hakkı iptal edilir. Denilmesine rağmen, araya giren dönemin iktidarı AK Partili milletvekillerinin ricalarıyla Milli Emlak Müdürlüğü’nün konuyla ilgili işlem yapmasına engel olunduğu iddiaları mevcuttur.

MADDE 7 : Süre uzatımı sözleşmenin 17.maddesinde ;

1) Tabi afetler (yangın, zelzele, su baskını)

2) Ülkede genel veya işin yapıldığı yerde kısmi seferberlik ilanı

3) Genel ve kısmi grev, lokavt gibi kısmi hak kullanımından doğan imkansızlıkların

meydana gelmesi

4) Bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması

5) Ve benzeri hallerde süre uzatımı talebinde bulunabilir. Denilmesine rağmen, istenilen süre talebinde bu maddelere uyan herhangi bir unsura rastlanmamıştır. Dolayısı ile

bu durum sözleşme feshini gerektirir.

 

 

 

YANLIŞ ÜSTÜNE YANLIŞ

HALKIN YOLU İPTAL EDİLİP

ULAŞIM ENGELLENMİŞ

Nilüfer ilçesinde bulunan Fethiye Köyü merasının Podyumpark haline dönüştürülmesiyle ilgili macera dolu dosyadaki bilgileri yayınlamaya devam ediyoruz.

 

Paralel Yapı Dosyasının Bursa ile ilgili bölümlerinde yer aldığı iddia edilen bilgilerin pek çoğu belgelere dayandırılmış. Olayları ve gelişmeleri öğrenince ortaya çok vahim durumlar çıkıyor. Özellikle, CHP’li belediyeye yardım ettikleri iddia edilen AK Partili milletvekillerinin bugün vekil olmayışlarında bu dosyanın etkili olup olmadığı iyi irdelenmeli.

 

Şimdi, Podyumpark Dosyasındaki bilgileri ve iddiaları yayınlamaya devam ediyoruz.

 

MADDE 8 : “Üst hakkı kurulan alanın sınırları dışındaki hazineye ait veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde inşaat yapılmayacak veya doğanın görünüşü ve doğalyapısı değiştirilmeyecektir.” Denmesine rağmen 2 ada arasındaki imar yolu iptal edilerek arazinin yapısı değiştirilmiştir. Bu ifadeler sözleşmenin 8. maddesinde belirtilmesine karşın ,yine aynı sözleşmenin 14.maddesine göre “üst hakkının iptalini” gerektirir.

MADDE 9 :Maliye hazinesi ve Nilüfer Belediyesi arasında üst hakkı sözleşmesi 30.10.2002 tarihi olmasına rağmen, Nilüfer Belediye Meclisi sözleşmesi kesinleşmeyen bir yer için 01.10.2002 tarih ve 2002/91 esas nolu, 107 karar nolu meclis tutanağında 30 yıl süreli kiraya verilmesi ile ilgili karar gereklerini yerine getirmesi için encümene yetki vermiştir. Yani, Hazine ile Belediye arasında sözleşme yapılmadan, söz konusu alanın ve kiralama sözleşmenin devir kararı alınmış.

MADDE 10 : Resmi senedin 12. maddesinde “üst hakkını herhangi bir şekilde devralmak isteyen gerçek ve özel hukuk tüzel kişiler, bu devre ilişkin olarak ,tapuda yapılan tescil tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde Maliye Bakanlığı ile yeni rayiç bedele göre sözleşme yapmak zorundadır.” Denmesine rağmen, 30.10.2002 tarihinde imzalanmış olan sözleşme ile 30.12.2002 tarihli (hak lehtarı ile kiracı arasında ) sözleşme arasında 2 ay vardır. Sözleşmenin 12. maddesi ihlal edilmiştir.

MADDE 11 : 26.11.2002 tarihli 2002/1167 sayılı encümen kararına istinaden 1352 ada 1 parsel nolu ve 22.459.73 m2 yüzölçümlü taşınmazın üst hakkı kurulmadan ihale kararı alınmıştır.

MADDE 12 : 1352 ada 1 parsel ve 1353 ada 1parsel arasında kalan imar yolunun ihdası

hazine adına tescil edilmeden ihaleye çıkartılmıştır.

MADDE 13 : 2886 sayılı devlet ihale kanunu (2990 sayılı kanun değişikliği şekli 2. madde de “bu kanunun yürütülmesinde ihtiyaçları en iyi şekilde uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır.”denmesine rağmen ,Bursa ‘da tirajı az olan Haber Gazetesinde ve yine tirajı az olan İstanbul Finansal Forum gazetesinde ilanı yapılarak rekabet sağlanmamıştır.

MADDE 14 : Yapılan gazete ilanlarında ciddi anlamda farklılıklar olup ,Bursa Haber Gazetesinde üst hakkının kiralanması 26.11.2032 tarihine kadar denilmesine rağmen,

İstanbul Finansal Forum gazetesinde 26.11.2003 tarihine kadar kiraya verileceğinden

bahsedilmektedir. Yani, birinde1 yıllık diğerinde 30 yıllık kiralamadan bahsedilmektedir. 2886 sayılı kanun (2990 sayılı değişikliği 2. maddesinde ihalelerde açıklık ve rekabetin ön planda tutulması istenmiştir. Görülüyor ki bu madde de ihlal edilmiştir.

MADDE 15 : 2886 sayılı kanun 20.maddeye göre “ilanların geçersizliği, ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak işte ivedilik ve devletin ihtiyacı varsa ihale ve sözleşme, ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir. Ancak, işte ivedilikten kasıt ihale konusu olan şeye acil ihtiyaç duyulması yeterli olmayıp, aynı zamanda bu ihtiyacın çok acil olması yani yeniden ihaleye çıkmasına tahammülü bulunmaması gerekmektedir.” Bu ihalede aciliyet gerektiren bir konu yoktur; ve aynı zamanda terminler verilmiştir. Dolayısıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 20. maddesindeki

hüküm ihlal edilmiştir.

MADDE 16 : “Bursa Nilüfer kentsel rekreasyon alanı ihale şartnamesi “ adı altında

ihaleye çıkartılmasına rağmen ilanı yapılan gazetelerde ihale konusu yerin adından, niteliklerinden bahsedilmemiştir. 2886 sayılı kanun (2990 sayılı kanun ile değişiklik şekli )2. madde de ihalede açıklık esastır. Görüldüğü gibi bu gazete ilanlarında açıklık yoktur.

MADDE 17 : Madde 12 ve madde 13 deki unsurlar sağlanamamıştır.

MADDE 18 : 2002/1167 karar no 26/11/2002 tarihli encümen kararında her iki parselin tapuya tescili yapılmadan ihaleye çıkartılması için oybirliği ile karar verilmiştir.

MADDE 19 : Tahmin edilen bedel idarece tespit ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye,Ticaret Odası, Sanayi Odası, Borsa gibi kuruşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Tahmin edilen bedel bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale komisyonlarınca takdir edilir. Ancak,

yapım işlerinde bu işler için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, ilgili dairelerce tespit edilmiş birim fiyatları varsa bunlar uygulanır. 2886 sayılı kanun 9.maddede tanımı tahmin edilen bedelin tespitinin böyle yapılacağından bahsedilmektedir. Oysa, yapılan incelemeler sonucunda Sanayi Odası, Ticaret Odası, Bilirkişi ve takdir komisyonunun herhangi bir raporuna rastlanamamıştır. Böyle bir tesisin aylık kira bedeli, aylık sadece 6 milyar 833 milyon 333 TL.dır.

MADDE 20 : Bursa Nilüfer Kentsel rekreasyon alanı ihale şartnamesinin 9.maddesinde

inşaat yapım süresi 2 yıldır. İnşaat süresi 2 yılı geçtiği takdirde Nilüfer Belediyesi sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. 30/12/2002 tarihinde Nilüfer Belediyesi ve Gökçen Yatçılık Ltd.Şti. arasında imzalanmış olan sözleşmeye göre inşaatın % 20 si bitirilmiştir. Kalan 3 ay süresinde inşaatın % 80'lik kısmının bitirilmesi gerekmektedir. 27/09/2004 tarihinde yerinde yapılan inceleme ve fotoğraflar sonucunda herhangi bir inşaat faaliyetine rastlanamamıştır.

MADDE 21 :

19/12/2002 Perşembe günü yapılacak olan ihaleye girmeye 2 firma hak kazanmıştır.

81.000.000.000TL muhammen bedeli olan ihaleye Sandalcı Turizm Ltd.Şti.(Osman Aydın), belirlenmiş olan muhammen bedeli aynen kabul ederek tepkiyle ihaleden çekilmiştir. 2. firma olan Gökçen Yatçılık Turizm Ltd.Şti. muhammen bedeli 1.000.000.000 TL arttırarak 82.000.000TL’ye ihaleyi almıştır. Böyle büyük bir ihaleye masraf yaparak katılan Sandalcı Turizm Ltd.Şti.’nin ihaleden çekilmesi ve ihaleye iki firmanın katılması 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu (2990 sayılı değişikliği 2. maddesinde “ihalelerde açıklık ve rekabetin sağlanması esastır” denilmesine rağmen, bu hüküm ihlal edilmiştir.

MADDE 22 : Taşınmaz mal kira şartnamesinin 6.maddesinde, kiracı tarafından kiralama

konusu yapı ve tesis için en geç 26/05/2003 tarihine kadar inşaat ruhsatı alınarak, inşaata başlanacak 2 yıl içinde bitirilecektir denilmektedir. Buna rağmen yaptığımız inceleme sonucunda 27.09.2004 tarihine kadar inşaat ruhsatına rastlanamadığı gibi inşaat da bitirilememiştir. Yani, sözleşmede belirtilen inşaat teslim tarihinden 16 ay zaman geçmesine rağmen ne ruhsatlandırma yapılmış, ne de inşaat tamamlanmış. Kira şartnamesinin 14.maddesine göre bu maddenin ihlali fesih sebebi sayılır.

MADDE 23 : Taşınmaz mal kira şartnamesinin 8. Maddesinde kiracı belediyeden 1708 sayılı yasaya göre ruhsat alacaktır denilmektedir. 6 Ağustos 2004 tarih 4068/415 sayılı dilekçeye istinaden tam 30 gün sonra 6 Eylül 2004 günü verilen cevap; 30/07/2004 tarihinde kadar müracaatta bulunmuş ruhsatının verilmediği belirtilmiştir.

MADDE 24 : 22/07/2003 tarih 4/158 sayılı fen zabtı düzenlenmiş olup 29/07/2003

tarih ve 2003/715 sayılı encümen kararıyla, kaçak inşaat yapıldığı iddiasıyla para cezası verilmiştir. Dolayısıyla bu tarihe kadar inşaata kaçak olarak devam edilmiştir. Kaçak

inşaat yapımına da izin verilmiştir. Kaçak inşaat zaptı tutulmasına rağmen yıkım kararı

çıkmamış ve bugüne kadar inşaatın durdurulmasıyla ilgili herhangi bir uyarı yapılmamıştır.

MADDE 25 : 3572 sayılı kanun kapsamında işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına dair kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair kanunun 2.maddesi c

fıkrasında 2634 sayılı Turizm Teşvik kanunu kapsamına giren işletmelerden bahsedilmektedir. Ancak Nilüfer Belediyesi madde 3 teki yetkisini kullanmayarak, mevcut işyerine işletme ruhsatı vermediği gibi kapanması için de hiçbir girişimde bulunmamıştır.

MADDE 26 : İhale ita amiri tarafından onaylandıktan sonra 17/01/2003 tarih C02/47

sayılı yazıya istinaden gerekli yer teslimi yapılması için ilgili firmaya 15 gün süre verilmiştir. Yer teslimi 12/03/2003 tarihinde yapılmıştır. Görüldüğü gibi yer teslimi yaklaşık 3 ay geç yapılmıştır.

MADDE 27 : 05/05/2003 tarihinde 3475 sayılı yazıya istinaden Defterdarlığın yerinde

yapmış olduğu tespitler sonucunda 18/03/2003 tarihinde ruhsatsız olarak inşaata

başlandığı görülmüştür.

MADDE 28 : 20/10/2000 tarihli Milli Emlak Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkartılan

63.008m2 yüzölçümü taşınmaz mal üzerinde “turizm amaçlı, eğlence merkezi”

yapılmak üzere 29 yıl süreli irtifak hakkı kurulması amacıyla ihaleye çıkartılmıştır.

İhaleyi alan Nilüfer belediyesinin de, bu yeri aynı amaçla ihaleye çıkartması gerekirken

“kentsel rekreasyon alanı” olarak ihaleyi çıkartmıştır. Yapılan sözleşmenin 5.maddesinde “taşınmazların kullanımı, amacı değiştirilmeyecek ve amaç dışı kullanılmayacaktır” denmesine rağmen sözleşmenin 14.maddesi sözleşmenin iptalini gerektirir.

MADDE 29 : Kentsel Rekreasyon alanının tanımıyla, Turizm amaçlı eğlence merkezinin

tanımında önemli ölçüde farklılıklar vardır. Daha önce hazırlanmış olan avan proje Turizm bakanlığından onay almadığı gibi 2634 sayılı Turizm Teşvik yönetmeliğindeki nitelikleri taşımadığı için yeni avan proje hazırlanarak 15/05/20003 tarih 5107 sayıyla Nilüfer Belediyesi 6 ay daha süre uzatımı istemiştir. Bu yazı da taşınmazın üzerinde turizm amaçlı bir proje hazırlanmadığını kanıtlamaktadır. Dolayısıyla yapılan ihalenin süresinin 30 yıl değil, 10 yıl olması gerekmektedir.

MADDE 30 : Milli Emlak Müdürlüğü 25/07/2003 tarih 25469 sayı ile kiraya verilen

yerin, turizm amaçlı eğlence merkezi olarak, projenin hazırlanmadığını kabul etmiştir.

MADDE 31 : 25/07/2003 tarih ve 25469 sayılı Milli Emlak Müdürlüğünden gelen yazıda

talebi yapan Nilüfer Belediyesinin taşınmaz üzerinde uygulanacak, çok amaçlı ve

farklı ünitelerin yer aldığı, bu ünitelerin tek bir işletici tarafından işletilmesinin mümkün

olmayacağı “Kiracı Gökçen Tur.” Tarafından projede yer alan bazı üniteleri üçüncü

kişilere kiralama yetkisi istenmiştir. Bursa 16. Noteri 35041 sayı 30.12.2000 tarihli

sözleşmenin 8 maddesi ve aynı tarih ve numaralı taşınmaz mal kira şartnamesinin

12. maddesi ihlal edilmiştir.

MADDE 32 :Maliye Bakanlığı 1143 sayı 30.01.2004 tarihli yapılan ek resmi senette

‘’30.07.2004 tarihine kadar inşaat ruhsatı alınarak inşaata başlanacaktır.’’ denilmektedir.

Ancak görüldüğü gibi bu tarihinde geçmiş ve inşaat ruhsatı yine alınamamıştır. Oysa

tesis Nilüfer’in merkezinde kaçak inşaat olarak işletilmektedir. 3194 sayılı İmar Kanununa aykırı olarak park alanına yapılan, kaçak inşaatların yapımına göz yumulduğu gibi, “Buski Abone İşleri Daire Başkanlığından” ve “TEDAŞ Nilüfer İşletme ve Bakım Müdürlüğünden kaçak olan bir yapıya elektrik ve su aboneliği talep edilmiştir.

MADDE 33 :

a)14.03.2001 tarihli yazıda projenin başkalarına yaptırılması ve yerin

başkalarına kiralanması için defterdarlıktan yetki istenmesine karşılık alınan cevap

olumsuzdur.

b) 04.07.2001 tarihinde yer teslimi tarihinin bitimi olan 30.11.2001 den itibaren 6 ay

ek süre talebinde bulunulmuştur. Buna karşılık maliye 20 milyar para ödemiştir. Bu resmen ceza olup, kamunun belediye eliyle zarara uğratıldığının kesin delilidir.

c) 30.05.2002 tarihine kadar ek süre verilmesine rağmen inşaat ruhsatı alınamamıştır.

30.07.2004 tarihi geldiğinde de ruhsat alınamamıştır. Dönemin iktidarı olan AK

Parti’nin Bursa milletvekillerinden, iddialara göre Sedat Kızılcıklı’nın ricası üzerine Milli

Emlak bu konuyla ilgili şikayette bulunmamıştır. Ön izin sözleşmesinin 4.maddesi ihlal

edilmiştir.

d) 30.12.2002 tarih taşınmaz kira şartnamesinin 6.maddesinde 26.05.2003 tarihine

kadar ruhsat alacak denemsine rağmen ruhsat yine alınmamıştır.15.05.2003 tarihinde

defterdarlıktan ek süre istenmiştir. Süre uzatma isteminde dönemin AK Partili milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu’nun ricası olduğu iddia edilmektedir. Defterdarlık brüt kiranın % 25’ini ve her bir kiradan %1 alınmak şartıyla bir 6 ay daha süre uzatımı yapmıştır. Son süre uzatımı 30.07.2004 tür. Halkın yolu iptal edilip Ulaşım engellenmiş Yanlış üstüne Yanlış Nilüfer ilçesinde bulunan Fethiye Köyü merasının Podyumpark haline dönüştürülmesiyle ilgili macera dolu dosyadaki bilgileri yayınlamaya devam ediyoruz.

Yarın; ek sözleşmeler neden yapıldı?

 

GAZETE İLANLARINDAKİ ÇELİŞKİLER

Nilüfer Podyumpark olayı ile ilgili olarak artık hiçbir şey gizli saklı kalmayacak.

Nilüfer ilçesindeki Fethiye Köyü Korusunun nasıl ticaret merkezi haline getirilip betonlaştığına dair iddiaları ve konuyla ilgili belgeleri yayınlamaya devam ediyoruz. Bu gelişmeler arasında isimleri geçen siyasilerin ve bürokratlarında konuyla ilgili cevap hakları olduğunu sürekli

beyan ettik, ediyoruz. Ortaya çıkan bilgiler, pek çok kişinin tepkisini çekmeye başladı. Özellikle mahalledeki kadastro yolunun iptal edilerek arsanın genişletilmesi ve halkın boşu boşuna ulaşımına engel olunduğunun ortaya çıkması büyük tepki çekti. Bu konuyla ilgili olarak gazetemizi arayan okurlarımız, senelerce bu yolun açılmasını beklediklerini, Nilüfer Belediyesi ilgililerinin kendilerine yolun açılmasına hazinenin engel olduğunu söylediklerini, oysa gerçekte yolu Belediyenin iptal ettiğinin anlaşılmasına, kendilerinin kandırıldığı gözle bakmaya başladıklarını söylediler. Bazı okurlarımız ise, söz konusu inşaatın başlaması üzerine Belediyeye şikayetlerde bulunduklarını, kimsenin kılının bile kıpırdamadığını, mahalle muhtarının şikayet sonrasında siyasete atılıp belediye yönetiminde bulunan CHP’den Belediye Meclis üyesi seçildiğini, yeni seçilen muhtarında Belediye yönetimine yakın çalışmaları yüzünden bu inşaatlarla ilgili işlem yapılmadığını

iddia ediyorlar.

Gazetemizde yayınlanan ve inşaatların ruhsatsız başladığı konulu haber üzerine Nilüfer Belediyesini arayıp, konuyla ilgili bilgi öğrenmek istediğini ileri süren bir başka okurumuz ise, “başkan yurt dışında, bizler bu konuyla ilgili sizlere bilgi veremeyiz” cevabını almaktan üzüntü duyduğunu iddia etti. Konuyla ilgili gelişmeleri ve var olduğu söylenen ruhsatların nasıl verildiğine

dair yapılan işlemleri önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız. Şimdi, bir önceki yayınımızda kaldığımız yerden, devam ediyoruz.

MADDe 34: İhale şartnamesinin ardından defalarca ek sözleşmeler yapılmıştır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 19. maddesine göre “ilan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.” denilmesine rağmen bu hüküm ihlal edilmiştir.

MADDe 35 : İhaleye çıkartılmadan önce, taşınmaz mal üzerinde, gerekli plan değişiklikleri, yola terkler, tevhit ve yoldan ihdas işlemleri bitirildikten sonra, hak lehtarınca hazırlanacak olan turizm amaçlı eğlence merkezlerinde bulunması gereken özelliklerin yer aldığı bir proje ile Turizm Bakanlığından gerekli izin ve onay alındıktan sonra, ihaleye çıkartılarak REKABET UNSURU sağlanması gerekirdi.

MADDe 36 :

Nilüfer Belediye Başkanlığı tarafından 19/12/2002 tarihinde yapılacak ihalenin tanımında “kentsel

rekreasyon alanı ihale şartnamesi” denilmektedir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64.maddesi kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süreci 10 yıldan çok olamaz.Ancak Turistik tesis kurulacak yerlerin ve turistik tesislerin 10 yıldan fazla süreyle kiraya verilmesi mümkündür.İhale şartnamesinde turistik tesis olduğunu belirten bir madde bulunmamaktadır.

 

İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun; 1.maddesinde: Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım,hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür. 2. maddesinde: Bu Kanunun yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde,uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır. 12. maddesinde: İhalesi yapılacak işe ait şartnameler ve ekleri, özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, ilgili idarelerce hazırlanır ve tasdikli örnekleri bedelsiz veya özelliklerine göre idarelerce takdir edilecek bir bedel karşılığında isteyenlere verilir. Şartname ve ekleri idarede bedelsiz görülebilir. 17. maddesinde: İhale konusu

olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:

 

1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:

a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur. Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.

b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.

 

2. Diğer şehirlerde yapılacak

ilanlar:

Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, tirajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.

18. maddesinde: İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,

b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,

c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,

e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,

f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.

20. maddesinde: 17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz. İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Hükümlerinin yer aldığı,

 

SONUÇ

 

Mülkiyeti Hazineye ait olan Nilüfer İlçesi Ataevler; 1352 ada 1 parsel ve 1353 ada 1 parsel numaralı ve toplam 85.467,73 m2 miktarındaki Fethiye Köyü eski merasının taşınmazın, 29 yıl süreli üst hakkının, Nilüfer belediye Başkanlığı tarafından kiralandığı, Nilüfer Belediye Encümeni tarafından, söz konusu taşınmazların, 19.12.2002 tarihinde yapılacak ihale ile üst hakkının 26.11.2032 yılına kadar kiraya verilmesinin kararlaştırıldığı, İhale ilanlarının Basın ilan kurumu aracılığı ile; 2886 sayılı Yasanın 17/1 maddesi uyarınca Bursa Haber gazetesinde 09.12.2002 ve 11.12.2002 tarihlerinde, yine aynı Yasanın 17/2 maddesi uyarınca İstanbul Finansal Forum gazetesinde 09.12.2002 tarihinde yayınlandığı, Bursa Haber Gazetesinde yayınlanan ilanların Belediye encümen kararında yazılı hususlara uygun olarak “üst hakkının 26.11.2032 tarihine kadar kiraya verilmesi işi” olarak yayımlandığı, ancak, İstanbul Finansal Forum Gazetesinde “üst hakkının 26.11.2003 tarihine kadar kiraya verilmesi işi” olarak yayımlandığı, dolayısıyla Finansal Forum Gazetesini okuyan kişi veya kurumlar yanlış bilgilendirilmiş oldular.

 

Dolayısıyla, Yasa hükümlerine uygun olmayan ilan ile gerçekleştirilen ihaleye katılım düşük olmuş, sadece 2 firma iştirak etmiş, firmalardan birincisi tahmin bedel üzerinde hiç artırma yapmadan ihaleden çekilmiş, diğeri de 1.000.000.000.- Tl artırmak suretiyle 82.000.000.000.- TL’sına otuz yıllık üst kullanım hakkını kiralamıştır. ihaleden çekilen firma hiç artırım yapmadan ve hatta muhammen bedeli bile kabul etmeyerek çekilmesi nedeniyle, artırmaya sadece 1 kişi katılmış olmaktadır. Bu durum, rekabet koşullarının sağlanmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Halbuki, 19.12.2002 tarihinde yapılan ihalenin, 2886 sayılı Yasanın 20. maddesi uyarınca iptal edilmesi, yasaya uygun ilanlar yapıldıktan sonra gerçekleştirilmesi gerekirdi.

 

Yasalara aykırı davranış, ihale ile sınırlı kalmamış, Yasaya uygun yapılmayan ihalede üst kullanma hakkını kiralayan firma; inşaatı, 3194 sayılı Yasa hükümlerine aykırı olarak ruhsatsız olarak devam etmiş, ancak Nilüfer Belediyesince 3194 sayılı yasanın 32 ve 42. maddeleri uygulanmadığı gibi, yapı kullanma izni ve işyeri açma ruhsatı olmaksızın faaliyetine göz yummuştur.

 

Podyumpark nasıl kitabına uydurulmuş

 

Podyumpark Dosyasındaki bilgiler ortaya çıktıkça, Hazine arsası ile ilgili yapılanların ne kadarKanunlara uygun, ne kadarı kanunlara göre kitabına uydurulmuş gibi gösterilmiş, ne kadarının ise iddia edildiği gibi kanunlara uymayan işlemler olduğu ortaya çıkmaya başlardı.

 

 

Nilüfer Podyumpark dosyası her geçen gün ilginç hal almaya başladı. Detaylara inildikçe, siyasetin bürokrasi üzerindeki baskıları ile hazineye ait olan bir arsanın nasıl ticaret merkezi

haline dönüştürüldüğü iddialara yönelik soru işaretleri ortadan kalkmaya başlıyor.

 

Örnek, Podyumpark olayında isimleri geçen siyasilere baktığımızda, eğer bu iddialar doğru ise AK Parti ile CHP el ele verip bir hazine arsasının yok olmasına ön ayak olmuşlar. CHP’li Nilüfer Belediyesi Park yapılacağı gerekçesiyle yola çıkıp, Bursa’nın merkezinde kiraları binlerce lira olan bir AVM haline dönüştürülen Hazine arsasının hikayesine baktığımızda, gelişmelere

bilerek veya bilmeyerek iyi niyetle veya yardım etme amaçlı olarak yardımda bulunan siyasetçilerle, aralarındaki ticaret işlerinin ortaya çıkması da siyasi bir skandal olarak nitelendiriliyor.

Halk arasında konuşulan iddialara göre, o tarihlerde Bursa’da görev yapan bürokratlara ve Hazine görevlilerine göre, Podyumpark olayında dönemin AK Partili Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır, milletvekilleri Sedat Kızılcıklı, Altan Kaparapaoğlu, DSP milletvekilleri

Hayati Özkan, Dönemin Ekonomi Bakanı Recep Önal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Faruk Çelik’in isimleri hazinenin yer tahsisi ve yer tahsisi sonrasında vukua gelen tartışmalı olaylara Belediye lehine ricası oldukları yönünde telafuz ediliyor.

 

İMAR DURUMU VE VERİLEN RUHSATLAR

Araştırma konumuzun bugünkü gündemi hazine arsasının mevcut imar durumu, imar durumuna göre verildiği iddia edilen ruhsatlar, yerinde yapılan incelemeler ve inşaatların imar durumuna göre kat kat fazla olması yapılması, bu inşaatlarla yapılırken de kimsenin müdayil olmaması iddiaları.

 

Podyumpark da ki yapılaşma ile ilgili olarak:

Hava fotoğrafından yapılan değerlendirmede parsel üzerinde yaklaşık 15.000 m2 lik bir alan yapılaşmış vaziyettedir. Bu yapılaşma alanını bir kat değerlendiriyoruz. Belediye imar durumunda, 85 dönümlük arazide tüm inşaat alanı emsal ve yapılaşma oranı 0.10 olarak verildiğinden, 8 bin 500 m2 toplam inşaat alanı vardır Buna rağmen, tabanda yani zeminde 15 bin m2 kapatmış vaziyette.olup, inşaat alanı bu şekilde bile kat ve kat aşılmıştır. Mevcut binaların 2 ve 3 katları bu hesabın dışındadır.

 

İnşaadtların ruhsatsız başladığı gerekçesiyle 27/07/2003 tarih ve 2003/715 sayılı encümen karar ile 8 milyon 168 bin ,784 Tl para cezası verilmiş 31/05/2005 günde 348/06 ruhsat no ile; maliye hazinesi mal sahibi yol altı 1 yol üstü 2 kat olmak üzere 3 katlı 18.117,00 m2 inşaat alanı mimari proje Turgay Erdem, eski Elektrik Mühendisleri Odası başkanı şimdi CHP Gemlik meclis üyesi Emir Birgün elektrik, AK Partiye yakınlığı ile tanınan Suat Gülçimen tesisat, mekanik projelerini yapmış. Ruhsata göre, bu projede Harita Mühendisi yok. Bu durum İmar Kanununa aykırıdır. Aradan 8 sene geçtikten sonra 06

 

AĞUSTOS 2013 tarih ve 740/01 sayılı ruhsat, E..AQUAPARK TEMA PARK İDARİ BİNA... mal sahibi Maliye hazinesi, toplam inşaat taban alanı 13 bin 886 m2 1 kat, YAPININ TABAN ALANI 831,50M2, ruhsat düzenlenmiş. Mimari proje İldam Bozbey, harita projesi AKP ilçe başkanı Celil Çolak, ruhsatı düzenleyen Turgay Erdem, kontrol eden Turgay Erdem, onaylayan Turgay Erdem, onay kodu 2612817 06 AĞUSTOS 2013 tarih ve 740/01 sayılı ruhsat, D..AQUAPARK ... mal sahibi maliye hazinesi, toplam inşaat taban alanı 13 bin 886 m2 1 kat, YAPININ TABAN ALANI 248,80M2, mimari proje İldam Bozbey, harita projesi AK Parti ilçe başkanı Celil Çolak, ruhsatı düzenleyen Turgay Erdem, kontrol eden Turgay Erdem, onaylayan Turgay Erdem, onay kodu 2612833 06 AĞUSTOS 2013 tarih ve 740/01 sayılı ruhsat, C..AQUAPARK ... mal sahibi maliye hazinesi, toplam inşaat taban alanı 13bin 886 m2 1 kat, YAPININ TABAN ALANI 2256M2, mimari proje İldam Bozbey, harita projesi AK Parti ilçe başkanı Celil Çolak, ruhsatı düzenleyen Turgay Erdem, kontrol eden Turgay Erdem, onaylayan Turgay Erdem, onay kodu 2612869 06 AĞUSTOS 2013 tarih ve 740/01 sayılı ruhsat, C..AQUAPARK ... mal sahibi maliye hazinesi, toplam inşaat taban alanı 13bin 886 m2 1 kat, YAPININ TABAN ALANI 2 bin 256M2, mimari proje İldam Bozbey, harita projesi AK Parti ilçe başkanı Celil Çolak, ruhsatı düzenleyen Turgay Erdem, kontrol eden Turgay Erdem, onaylayan Turgay Erdem, onay kodu 2612869 22 kasım 2013 tarih ve 754/02 sayılı ruhsat, B blok... mal sahibi maliye hazinesi, toplam inşaat taban alanı 19bin 095,47 m2 1 kat, YAPININ TABAN ALANI bin 244.4M2, mimari proje İldam Bozbey, harita so6rumlusu yok. Ruhsatı düzenleyen Turgay Erdem, kontrol eden Turgay Erdem, onaylayan Turgay Erdem, onay kodu 2852815 10 ŞUBAT 2014 tarih ve 765/03 sayılı ruhsat, G/A ...AQUAPARK mal sahibi maliye hazinesi, toplam inşaat taban alanı 9 bin 852,36 m2 1 kat, YAPININ TABAN ALANI 707.40M2, mimari proje İldam Bozbey, harita projesi ilçe başkanı Celil Çolak, ruhsatı düzenleyen Turgay Erdem, kontrol eden Turgay Erdem, onaylayan Turgay Erdem, onay kodu 3063986 10 ŞUBAT 2014 tarih ve 765/03 sayılı ruhsat, F/A ...AQUAPARK mal sahibi maliye hazinesi, toplam inşaat taban alanı 9bin 852,36 m2 1 kat, YAPININ TABAN ALANI  1568,10M2, mimari proje İldam Bozbey, harita projesi ilçe başkanı Celil Çolak, ruhsatı düzenleyen Turgay Erdem, kontrol eden Turgay Erdem, onaylayan Turgay Erdem, onay kodu

3063996 29 mayıs 2014 tarih ve 781/10 sayılı ruhsat, J blok... mal sahibi maliye hazinesi, toplam inşaat taban alanı 19 bin 095,47 m2 1 kat, YAPININ TABAN ALANI 4M2, mimari proje İldam Bozbey, harita projesi AK Parti ilçe başkanı Celil Çolak, ruhsatı düzenleyen Turgay Erdem, kontrol eden Turgay Erdem, onaylayan Turgay Erdem, onay kodu 3392641 29 mayıs 2014 tarih ve 781/10 sayılı ruhsat, L blok... mal sahibi maliye hazinesi, toplam inşaat taban alanı 19 bin 095,47 m2 1 kat, YAPININ TABAN ALANI 4M2, mimari proje İldam Bozbey, harita projesi AK Parti ilçe başkanı Celil Çolak, ruhsatı düzenleyen Turgay Erdem, kontrol

eden Turgay Erdem,onaylayan Turgay Erdem, onay kodu 3392675 29 mayıs 2014 tarih ve 781/10 sayılı ruhsat, K blok... mal sahibi maliye hazinesi, toplam inşaat taban alanı 19095,47

m2 1 kat, YAPININ TABAN ALANI 4M2, mimari proje İldam Bozbey, harita projesi ilçe başkanı Celil Çolak, ruhsatı düzenleyen Turgay Erdem, kontrol eden Turgay Erdem, onaylayan Turgay Erdem, onay kodu 3392827 29 mayıs 2014 tarih ve 781/10 sayılı ruhsat, O blok... mal sahibi maliye hazinesi, toplam inşaat taban alanı 19 bin 095,47 m2 1 kat, YAPININ TABAN ALANI

1244.4M2, mimari proje İldam Bozbey, harita projesi AK Parti ilçe başkanı Celil Çolak, ruhsatı düzenleyen turgay erdem, kontrol eden turgay erdem,onaylayan turgay erdem, onay kodu 3392819 29 mayıs 2014 tarih ve 781/10 sayılı ruhsat, M blok... mal sahibi maliye hazinesi, toplam inşaat taban alanı 19095,47 m2 1 kat, YAPININ TABAN ALANI 4M2, mimari proje İldam Bozbey, harita projesi AK Parti ilçe başkanı Celil Çolak, ruhsatı düzenleyen turgay erdem, kontrol eden Turgay Erdem, onaylayan Turgay Erdem, onay kodu 3392625 29 mayıs 2014 tarih ve 781/10 sayılı ruhsat, N blok... mal sahibi maliye hazinesi, toplam inşaat taban alanı 19095,47

m2 1 kat, YAPININ TABAN ALANI 4M2, mimari proje İldam Bozbey, harita projesi AK Parti ilçe başkanı celil çolak, ruhsatı düzenleyen Turgay Erdem, kontrol eden Turgay Erdem, onaylayan Turgay Erdem, onay kodu 3392623 29 mayıs 2014 tarih ve 781/10 sayılı ruhsat, I blok... mal sahibi maliye hazinesi, toplam inşaat taban alanı 19 bin 095,47 m2 1 kat, YAPININ TABAN ALANI 2 bin 674,48M2, mimari proje İldam Bozbey, harita projesi AK Parti ilçe başkanı Celil Çolak, ruhsatı düzenleyen Turgay Erdem, kontrol eden Turgay Erdem, onaylayan Turgay Erdem, onay kodu 3392649 29 mayıs 2014 tarih ve 781/10 sayılı ruhsat, H blok... mal sahibi maliye hazinesi,

toplam inşaat taban alanı 5 bin 402,23 m2 1 kat, YAPININ TABAN ALANI 2bin 674,48M2, mimari proje İldam Bozbey, harita projesi AK Parti ilçe başkanı celil çolak, ruhsatı düzenleyen Turgay Erdem, kontrol eden Turgay Erdem, onaylayan Turgay Erdem, onay kodu 3392679 Podyumpark Dosyasındaki bilgiler ortaya çıktıkça, Hazine arsası ile ilgili yapılanların ne kadar Kanunlara uygun, ne kadarı kanunlara göre kitabına uydurulmuş gibi gösterilmiş, ne kadarının ise iddia edildiği gibi kanunlara uymayan işlemler olduğu ortaya çıkmaya başlardı.

 

İşte, Üstü Örtülü Rüşvetin Belgesi

Nilüfer ilçesindeki Podyumpark dosyasındaki bilgileri yazmaya devam ediyoruz. Bugün sizlerle,Podyumpark Projelerinin çizilmesi ve ruhsatlandırılmasıyla ilgili çok önemli ayrıntıları paylaşacağız.

 

Bursa’daki Paralel Yapı faaliyetleriyle ilgili olarak hazırlandığı iddia edilen dosyada

yer aldığı ileri sürülen Podyumpark olayı, gün geçtikçe ilginç hal almaya başladı. Konuyla ilgili detaylar arasında, ayrıntılarıyla açıklanan ve olayın “üstü örtülü gizli rüşvet” olarak iddia edilen yorumlara göre, Podyumpark Projesinin çizimi görevini, CHP Belediye Meclis üyesi olan aynı zamanda Meclis gurubunun İmar Komisyonu Başkanlığını yapan aynı zamanda

Belediye Başkan Yardımcısı olan ve Belediye tarafından 657 sayılı Memur Kanununa göre Sosyal Güvenlik kapsamında çalışan Turgay Erdem, Belediye adına yaptıkları ihalede Hazine arsasını kiralayan şirketle oturup proje çizimini anlaşmış. Sonra, ortaya çıkabilecek olan her türlü imar sıkıntısını aşacak kişinin kendisi olduğunu söylemiş.

Sonra, projenin mimari bölümünü kendisi ve iş ortağı olan, aynı zamanda Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in kardeşi ile evli olan İldam Bozbey çizmiş. Mimari projelere ilave olarak çizilmesi gerekli Harita Projesi için dönemin AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve şu anda da Nilüfer İlçe Başkanı olan Harita Mühendisi Celil Çolak’la anlaşılmış. Elektrik Projesini şu anda CHP Gemlik Belediye Meclis üyesi Emir Birgün, o dönemde Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı iken çizmiş.

 

Statik Betonarme Projesini o dönemde İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı olan Enver Kır hazırlamış. Ama, sonrasında yapılacak olan inşaatın yasal metrekareden fazla olduğunu ileri

sürerek proje müellifiyeti görevinden istifa etmiş. Makine ve Tesisat Projelerini ise AK Parti’ye yakınlığı ile tanınan Suat Gülçimen hazırlamış. Bu duruma dikkat çekiliyor.

Bursa’da yapılan pek çok imar değişikliğine karşı eylem yapan, dava açan Hatta, yeşil alanların yok olduğu gerekçesiyle Belediyeler ile sürekli tartışma halinde olan akademik odalar, 85 bin metrekarelik Hazine arsasına yapılacak olan AVM için hiç mi hiç ses çıkarmamışlar. Aynı zamanda, Podyumpark projelerinin hazırlandığı sırada 2005 yılında Bursa’da gündeme gelen Kent Meydanı (Eskisantralgaraj arsası) üzerine yapılan AVM

için, yapmadık eylem bırakmayan aynı odaların temsilcileri ve başkanları, bu kez yine yeşil alan ve kamu malı olan arsanın üzerine Podyumpark AVM yapılmasını hiç gündeme getirmemişler. Raporu hazırlayanlar bu duruma, ideolojik tercihlerin ticari ve çıkar hesaplarıyla birleşmesi iddialarını katmışlar. Özellikle, Nilüfer ilçesinde yapılan ve

yapılacak olan Yeşil alanların ticarileştirilmesi olaylarına Akademik odalar ses çıkarmamış.

Aynı partili olmamalarına rağmen, imar ve proje çizimlerinde bile aynı safta

toplanıp gelir paylaşımında bulundukları iddia edilen dönemin bazı AK Partilileri ses

çıkarmamış. Dikensiz gül bahçesi gibi, hazine arsaları böylece bazen imar alanlarının genişletilmesi ve müteahhitlere yeni imar arsaları açılması için kullanılmış. Bazen de böylesine kişiye özel planlama ve kişiye özel kamu hizmeti sayılabilecek düzenlemelerle,

yeşil alanlar beton yığınları haline dönüştürülmüş. Tabi, bunların hepsi iddia. Gelelim raporda yer alan ve Rüşvetin belgesi olarak isimlendirilen Podyumpark ruhsatlarıyla ilgili iddia ve değerlendirmelere. İşte asıl dikkat çeken mesele burası. Projenin mimari sorumlusu Turgay

Erdem. Turgay Erdem aynı zamanda, Cumhuriyet Halk Partisi’nden Belediye Meclis üyesi. Yine, Nilüfer Belediyesi İmar ve Planlama Komisyonu başkanı. Yine, Nilüfer Belediyesi Başkan yardımcısı ve 657 sayılı Memur Kanununa göre Belediye çalışanı.

 

Kendi özel, ticari bürosunda Podyumpark’ın projelerini çizmiş. Sonra, Nilüfer Belediyesi adına, buraya imar durum belgesi verilmesine imza atmış. Sonra, Kendi özel bürosunda çizdiği mimari projeleri, bu kez Nilüfer Belediyesi adına tek başına kendi kendine onaylamış.

Sonra, Kendi projesini kendisinin onayladığı yetmemiş, inşaat ruhsatlarına imza atmış.

Sonra, inşaatın yapımı sırasında her türlü vizelere tek başına kendisi imza atmış. Sonra, inşaatlar tamamlanmış, ruhsatlarda inşaatların tamamlanmasıyla ilgili ruhsat işlemlerini tek başına sonlandırmış. Sonra, söz konusu projenin bütünlüğüne Yapı Kullanma İznini yine tek başına kendisi imzalayıp vermiş. Sonra, işyerlerinin işletme ruhsatlarını yine tek başına kendisi imzalamış ve vermiş. Burada dikkat çekilen husus şu; yapılan bütün bu işlemler 3.194 sayılı İmar Kanununa başından sonuna kadar aykırı iddiaları. Çünkü, hem Belediye Kanunu

hem de İmar Kanunları, bu işlemlerin sorumlularının kimler olduğunu ve ruhsatların nasıl verileceğini, bunlara kimlerin yetkili ve görevli olduğunu açıkça belirtmiş.

Nilüfer Belediyesi ve onun

 

CHP’li meclis üyesi ve başkan yardımcısı Turgay Erdem, bütün işlemleri çok iyi bilmesine

rağmen, ilk önce Belediyenin APK ve planlama Müdürlüğünü, sonra İmar Müdürlüğü’nü bypass etmiş. Tek başına belediye hizmeti vermiş. Nilüfer Belediyesi’nin İmar Müdürlüğü ile APK Müdürlüğü’nün görevlileri ve çalışanlarının bu projede neden bypass edildiğine dair iddialarda yazılmış. Çünkü, 85 dönüm hazine arsasına yüzde 10 imar izni ile 8 bin 500 m2 inşaat izni var. Ruhsatlarda bile yazılan metrekareler, mevcut imar hakkından çok fazla. Ama, ruhsatlardan bazıları aynı numara ile gösterdikleri için arsayı her ruhsatta ayrı parsel değil,

tek parselmiş gibi gösterildiği için Belediye memurları bu projelere onay vermemişler.

 

İşin aslı astarı araştırıldığında ve yorumlandığında, Mimar Turgay Erdem’in, Belediye

Başkan Yardımcısı olarak, Belediye arsasının kiraya verildiği bir kişiye, mimari proje çizilmesi ve üzerine yapılacak olan inşaatlarla ilgili her türlü garantinin verildiği iddiasıyla, yasal bedel olarak bile olsa, para alması, bunun üzerine de Nilüfer Belediyesi’ndeki bütün işlemleri tek başına kendisinin tek imza ile halletmesi yapılan işle ilgili hizmet bedeli bile alınsa, kanunlarımızda “üstü örtülü rüşvet” iddiasıyla yer aldığı yazılmış.

 

4 M2 TABAN AlANlI İNşAATA BAKIN

Projenin dikkat çeken bir başka ayrıntısı ise proje onaylanmasıyla ilgili. N Blok 781/10 nolu ruhsatta taban alanı 4 m2 olarak gözüküyor.

M Blok 781/10 nolu ruhsatta taban alanı 4 m2 olarak gözüküyor.

K Blok 781/10 nolu ruhsatta taban alanı 4 m2 olarak gözüküyor.

L blok 781/10 nolu ruhsatta taban alanı 4 m2 olarak gözüküyor.

C blok 781/10 nolu ruhsatta taban alanı 4 m2 olarak gözüküyor.

 

Ruhsatlara göre taban alanı 4 m2 olan blokların emsal alındığında umuma açık WC’leri bile

yaklaşık 50 m2.

 

 

İŞTE, ÜSTÜ ÖRTÜLÜ RÜSVETİN BELGESİ

 

Nilüfer ilçesindeki Podyumpark dosyasındaki bilgileri yazmaya devam ediyoruz. Bugün sizlerle, Podyumpark Projelerinin çizilmesi ve ruhsatlandırılmasıyla ilgili çok önemli ayrıntıları paylaşacağız.

Başkanına d

SAADET ZİNCİRİ KURULMUŞ

Podyumpark olayı ve dosyasıyla ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Podyumpark olayı, Nilüfer ilçesinde senelerdir kurulan ve bazı akademik odalarında içinde yer aldığı iddia bulunan bir

saadet zinciri halkası oluşturulduğu iddiaları tekrar gündeme getirdi. Projeyi kendi çizip, ruhsatlara da kendisi imza attığı ortaya çıkan CHP’li meclis üyesi ve Belediye Başkan yardımcısı Turgay Erdem’in istifası isteniyor. Erdem’in istifa etmemesi halinde görevden alınması gerektiğine dikkat

çeken bazı meslektaşları ise, Nilüfer ilçesinde böyle yapılan bütün uygulamaların suç içerdiği iddiasında bulunuyorlar. Konuyla ilgili olarak ilk tepki Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı Osman Uçar’dan geldi. Yapılan olayları hayretle izlediklerini ve ortaya çıkan belgeler üzerine söyleyecek söz bulamadıkları anlatan Uçar, “hayret bir şey!” değerlendirmesinde bulundu.

 

MHP ilçe başkanı Osman Uçar, 1 kasım seçimleri nedeniyle siyasi çalışmaların çok yoğun olduğunu, ama başta Podyumpark olmak üzere, Nilüfer ilçesindeki yeşil alanların ticarete açılması, hazine arazileri üzerinde belediye eliyle yapılan bazı inşaat ve imalatlarla ilgili iddiaları çok geniş çaplı

araştırdıklarını söyledi. Bu için siyasi bedelinin ödenmesi gerektiğine dikkat çeken MHP ilçe başkanı

Uçar, başta CHP’li meclis üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Erdem olmak

üzere, ismi geçen bütün siyasi görevlilerin, istifa etmesini beklediklerini ifade etti. MHP, konuyla ilgili çok geniş çaplı ve teknik araştırmalar yapacaklarının da altını çizdi. Podyumpark ruhsatlarında ismi geçen AK Parti Nilüfer ilçe başkanı ve inşaatların harita uygulama sorumlusu Celil Çolak ise, inşaatlara yapı kullanma izni verilmesinden sonra fazla imalat ve inşaat yapıldığı iddialarını gündeme getirdi. Çolak, bu konuyla ilgili olarak kendi sorumluluk sahasına giren teknik incelediğini ve önümüzdeki günlerde ayrıntılı bir şekilde açıklama yapacağını söyledi.

 

Çolak, AK Parti Nilüfer ilçe teşkilatı, belediye meclis gurubu üyeleri olarak konuyu hem teknik hem de siyasi yönden incelemeye aldıkları açıkladı. Bu arada, Nilüfer Kaymakamlığından da bir bilgilendirme geldi. Gazetemizde yayınlanan ve “Başkanına da kıyak yapmış!” başlıklı haber/ yazı üzerine, “bu konuyla ilgili bize gelen şikayetlerle ilgili gerekli incelemeler/ araştırmalar yapılmış olup, söz konusu Yapı Kullanma izninde tek başına imzası bulunan belediye meclis üyesi ve görevlendirilmiş Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Erdem hakkında, soruşturma yapılmasına kaymakamlık makamımızca

izin verilmiştir” denildi.

 

Konu, adli makamların incelemesinde imiş. Turgay Erdem ise, Kaymakamlık tarafından verilen Soruşturma iznine itiraz etmiş. Doğuşpark olayı Bursa gündeminde senelerdir tartışılıyor. Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in eski eşinin de inşaat şirketi ortakları arasında olduğu söz konusu inşaatla ilgili gazetelerde pek çok haber yapıldı. Yeşil alan ve park alanlarının başka parsellere taşınması, fazla imalat yapılması, yapılan imalat ve inşaatların imara aykırı yönlerinin bulunduğu iddiaları gündemden hiç düşmüyor. Bizim, konumuz Doğuşpark iddiaları olmadığı için ayrıntılara daha fazla girmeye gerek yok.

 

Sadece, Podyumpark dosyasında, inşaat ruhsatları, imalat ve yapı kullanma iznine benzer bir uygulamanın da Doğuşpark’ta yapıldığının yazılı olması nedeniyle bu konudaki bilgileri okurlarımızla paylaştık. Dosyada yer alan diğer bilgilere gelince; Nilüfer Belediyesi, Podyumpark olayında akademik odaların başkanlarıyla proje ortaklığı yaparak, muhtemel itirazları önceden önleme gibi bir görüş içinde hareket ettiği iddiası yazılı. Yine, Podyumpark’taki inşaat ve imalatların yapılmasında, alt taşeron işlemlerinde bazı AK Parti yöneticileri ve AK Parti’ye yakın kişilerin sahipleri oldukları firmalarla iş yapıldığı iddiaları yazılmış. Yine, Podyumpark inşaatları başladıktan sonra, mahalle halkından gelen, çevreden gelen şikayetlere önceden önlem alınması, özellikle de siyasi şikayet ve takiplerin önlenmesi amaçlı olarak, Podyumpark   inşaatı yapan şirketin Kültürpark’ta bulunan işyerlerinde, siyasi partilere toplantı yapmalarına imkan sağlandıkları iddiaları yazılmış. Büyükşehir Belediyesi’nin konuya ilgisiz kaldığı ileri

sürülmüş. Hazine bürokratlarının inşaatla ilgili şikayetlerde bulunmaması için siyasi baskıların ve vesayetlerin uygulandığı iddialarına ise çok geniş yer verilmiş.

 

Özellikle, Podyumpark inşaatlarının yapımı sırasında Nilüfer Belediyesinde iktidar olan CHP içinden gelen şikayetlerin bile, “hazine böyle istedi” şeklinde verilen yanıtlarla geçiştirildiği iddiaları yazılmış. Konuyla ilgili iddiaları yazmaya kalksam, bu sayfalarda yer kalmaz. Bursa’daki Paralel Yapı Dosyası konusunda da sizlere bazı bilgiler vermek istiyorum. Bazı okurlarım, arayıp, Podyumpark olayının CHP’li Belediyede yaşandığını, CHP’nin Paralel Yapının içine çekilmek istenmesi iddiaları nedeniyle böyle bir ilişkilendirme

yapıldığını ileri sürdüler. Paralel Yapı ile ilgili başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu olmak üzere her gün değişik açıklamaları dinliyoruz. Değişik olaylara tanık oluyoruz. Türkiye genelinde yapılan araştırmalar devam ediyor bilgisine ulaştım. Birde, kamu görevlileri ile özel sektöre devir edilen, satılan, inşaat karşılığı verilen hazine arsaları, belediye arsaları ve belediye ile bu kişiler arasındaki bağlantıların enine boyuna araştırıldığı bilgisi verildi.

 

Olayların sadece cemaat bağlantılı işlerle ilgili yönü değil, devletin ve hazinenin, kamunun her türlü malının mülkünün nasıl değerlendirildiği ve buralardan kimlerin nasıl nemalandırıldığı, nemalandığı iddiaları da araştırılıyormuş. Tıpkı, Orhangazi Üniversitesine hazine arsalarının kamu hizmet alanlarının tahsis edilmesine yönelik iddiaların araştırmaları gibi, ülke genelinde bu incelemeler sürüyormuş.

 

Podyumpark dosyası işte böyle bir inceleme sonrasında hazırlanmış. Bu konu, paralel yapı dosyasında yer

alsa da almasa da raporlar uydurma olsa bile, olay gerçekten çok vahim. Çünkü, pek çok belge, doküman var. Bunların resmi kayıtlarla karşılaşmasını yaptım. Teknik görevlilerden nasıl olması gerektiği yolunda

bilgiler aldım. Nasıl yapıldığına dair bilgiler aldım. Neresinde hatalar var onları öğrendim. Önce şunu belirtmemde fayda var. Ben, 40 yıla yakın meslek hayatım boşunca, elimde bilgi, belge, doküman olmadan herhangi bir konuda, herhangi bir yazı, haber yazmadım. Yorum yapmadım. Yapmam.

 

Elime ulaşan bilgilerin pek çoğunun değil, hepsinin doğru olduğuna ben kendim inandım. Hazineye ait bir arazinin, arsanın nasıl bir AVM ve ticaret merkezi yapıldığına dair bu belgeleri, bilgileri ve yapılanları başta o mahalle halkı olmak üzere, ilçe halkının, Bursa halkının, hatta ve hatta ülkemizde yaşayan ve hazine arsasına fiili ortak olan herkesin bilmesi gereken çok önemli bir konu. Birde, yeşil alanların ticarete nasıl açıldığına dair en önemli örnek. Belediye, İmar Yasalarının nasıl askıya alındığı iddialarına en güzel örnek. Ben, bu konularla ilgili gazetecilik görevini ifa ettim. Bundan sonrası, siyasetçilerin, eğer durumdan vazife çıkaranlar olursa, onların görevi. Yazımda ismi geçenlere, her zaman cevap hakkı veriyorum.

 

Konuyla ilgili bilgisi, görgüsü ve evrakları olan herkesin yaptığı, yapacağı açıklamaları, hiçbir ön yargılı olmadan gazetemizin sayfalarından sizlere duyurmak bizim görevimiz. Son olarak, Nilüfer Belediyesi ile bazıları arasında, Görükle Merası’nın betonlaşma iddiaları da dosyada yazılı. Bu konular, çok eski tarihlere dayanıyor. Öyle sanıyorum ki, yapılan şikayetlerle ilgili herhangi bir sonuç alınmamış. Umarım, Fethiye Merası ve yeşil alanlarının betonlaşmasının akıbetleri de aynı olmaz.

a

 

 

 

Yarın; 4 m2’lik ruha

 Gazete Bursa
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner27

banner37

BURSA’NIN VAZGEÇİLMEZ LEZZETİ: ÇARŞI BURGER...
25 senedir Bursa’daki çarşı esnafının, alışverişe çıkan vatandaşların ve turistlerin acıktıkları...

Haberi Oku