RANDEVU İSTANBUL ETKİNLİKLERİ SEKTÖRÜ İNCELEMEYE DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin dört bir yanından sinemaseverlere Türkiye ve İngiltere’den sunduğu uzun ve kısa metraj film seçkisiyle buluşturan 23. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali’nin ikinci gününde, çevrim içi ortamda takip edilebilen “Yeni Nesil Televizyon Dizileri” ile “Parasallaştırma ve Ürün Yerleştirme” panelleri gerçekleştirildi.

RANDEVU İSTANBUL ETKİNLİKLERİ  SEKTÖRÜ İNCELEMEYE DEVAM EDİYOR
HABER: HALUK YALÇINKAYA
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
 Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından23 Aralık tarihine dek tüm sinemaseverleri çevrim içinde buluşturacak23. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali’nin ikinci günü iki panele ev sahipliği yaptı. Türkiye ve İngiltere’den televizyon sektörünün profesyonel isimleri Yeni Nesil Televizyon Dizileri ile Parasallaştırma ve Ürün Yerleştirme panellerinde pandemiyle birlikte dönüşüm geçiren dizi üretimi ve tüketimi konularına dair görüşlerini paylaştılar.
 
TelevizyonveDizilerinABC’si “Yeni NesilTelevizyonDizileri” PanelindeEleAlındı
Festivaldeikincigününün ilk paneli TÜRSAK VakfıYönetimKuruluBaşkanYardımcısı, TelevizyonveSinemaYapımcılarıDerneğiGenelSekreteri, YapımcıveAvukatBurhan Günmoderatörlüğünde; PACT İşGeliştirmeveKüreselStratejiMüdürüDawn McCarthy-Simpson,InterMedyaKurucu&CEO’suCan Okan,MirriadİçerikGeliştirmeMüdürüLouis Wakefieldve Inter MedyaBaşkanıveCOO’suAhmet Ziyalar’ınkatıımıylaYeni NesilTelevizyonDizilerioldu.
 
Bu panel özelindekonuşmacılaryeni nesiltelevizyondizilerindenbahsederek dizi izleyicisinin yeni izlemealışkanlıklarıüzerindetartışmafırsatıbuldular.Moderatör Burhan Gün’ünTürkdizilerinin son beşyıliçindekiyükselişive yurt dışınasatılmasıylailgilisoruya Inter Medyaüzerindenörneklervererekanlatan Can Okanve Ahmet Ziyalar, Türkdizilerinin yurt dışınasatışı, busürecinnasılişlediği, Türkdizileriniçekicikılanayrıntılarhakkındaönemlibilgilerpaylaştılar.Yurt dışına dizi satışlarındahikayeninbüyükönemtaşıdığınavurguyapanOkan, dizileri yurt dışınapazarlamakiçinuyguladıklarıstratejilerhakkındabilgilerverdi.Türkdizilerinin yurt dışınapazarlamastratejilerinedairmerakettikleriOkanveZiyalar’ailetenDawn McCarthy-Simpson ve Louis Wakefield, dizileriöneçıkarannoktalaradair de bilgisahibioldular. Karşılıklısorucevapvebilgialışverişigeçenpaneldebununyanısıra Can Okan, Inter Medya’nındijitalplatformlariçinürettiğiSaygıveYarım Kalan Aşklardizilerinin de yabancıkonuklaratanıtmaimkanıbuldu.
 
İngiltereveTürkiye’dekitelevizyonyapımlarınıngünceldurumunun daelealındığı panel süresince “Yeni trendlerneler?”, “Dijitalplatformlarhikâyeanlatımınınasıldeğiştirdi?”, “Yeni teknolojileryaratıcıinsanlariçingerçekten yeni şeylerdenemefırsatıyaratıyor mu?” ve “Etkileşimliteknolojilerhikâyeanlatımtarzınıdeğiştiriyor mu?” sorularınyanıtlarıarandı.
 
UzmanKonuklarTelevizyonve Dizi Dünyasını Masaya Yatırdı
FestivaldeikincigünününikincipaneliiseBlack C Media TürkiyeÜlkeMüdürüCengiz Coşkunmoderatörlüğünde; PACT İşGeliştirmeveKüreselStratejiMüdürüDawn McCarthy-Simpson, TÜRSAK VakfıBaşkanıveYapımcıElifDağdevirenileMirriadİçerikGeliştirmeMüdürüLouis Wakefield’ınkatıımıylaParasallaştırmaveÜrünYerleştirmeoldu.
 
Bu panel özelindekonuşmacılarfilm vetelevizyondizisiyapımındafonlar, sponsorluklarvediğerparasalkaynaklar,ürünyerleştirmegibikonularınmasayayatırdılar. Parasallaştırmaveürünyerleştirmeyleilgili kanun veyönetmeliklerin de tartışıldığıpanelde,konuylailgiliönerilersunuldu.
 
PaneldesözalanElifDağdeviren, TÜRSAK Vakfıolarakfestivaldebupaneliyapmaamaçlarındanbirinin de film yapımşirketlerineolaninançolduğunudilegetirdi. Dünyanınbüyükbirhızladeğiştiğinive buna bağlıolarak da gelenekselyöntemlerindenbambaşkabir hale büründüğündenbahsedenDağdeviren “Çok zaman önce netbul.com kurdum. Kimse o dönemde internet hakkındakonuşmuyordu.Bense o zamanlardahiinternetingelecekteiletişimaracıolacağınısöylüyordumvenitekim de öyleoldu” dedi. Gelenekseltelevizyonunhalendahapazarlamaiçinbüyükbirmecraolacağınıvereklamsatışlarınınyapılmayadevamedeceğinden de bahsedenDağdeviren, diğertaraftan dabilgisayar,akıllıtelefonvetabletlerindünyaileiletişimkurmavereklamyapmadaçokönemliolduğununaltınıçizdi.
 
Film vedizilerdeürünyerleştirmeyleilgiliolarakkonuşmayapanLouis Wakefieldprodüksiyonve film finansmanıgeçmişiyleilgilibilgilerverdi. Film vetelevizyonalanındaparayaçevrilebilirenvanterleritanımlamayıve yeni ekgelirakışlarıoluşturmakiçinhaksahipleriyleçalışmanıngerekliliğine de vurguyapan Wakefield, parasallaştırmaveürünyerleştirmeningünümüzün dizi ve film üretimleriüzerinde de belirleyicibiretkisiolduğunavurguyaptı.
 
Panelinbirdiğerkonuşmacısı da Türkiye’deuzunyıllardır 3D ürünyerleştirmeyleilgiliişleryapan Cengiz Coşkunoldu. 2018 yılıitibariyleTürkiye’dekiürünyerleştirmepazarının 4 milyondolarolduğunubelirtti. 2019 yılırakamlarından da örnekverenCoşkun, dünyadabumiktarın 2019 yılıitibariyle 21 milyardolaraulaştığını, bunun 17 milyardolarınınisesadeceABD’deyeraldğınadikkatçekti.Türkiye’niniçeriküretimindedünyadaöndegelenülkelerindenbiriolduğuna da vurguyapanCoşkun, “Dizi ihracatlarıileazımsanmayacakbirkonumdayeralıyoruz” dedi.Günümüzdereklamtürlerinin dedeğişimeuğradığınıbelirtenCoşkun, kendileriiçin her bilgininürünyerleştirmesürecindebüyükönemarzettiğinibelirtti. Türkiye’dekitelevizyonlarınyayınanlayışındankaynaklıolarakmarkalarınkapatıldığınısöyleyenCoşkun, budurumun da Türkiye’deürünyerleştirmeninistenilendüzeydebüyüyememesineyolaçtığınadeğindi.
 
Pandemikoşullarındandolayıtümetkinlikler Zoom ve TÜRSAK Vakfı YouTube kanalıüzerindengerçekleştirilecekolupetkinliklereaitbilgiiçin TÜRSAK Vakfı’nınsosyalmedyahesaplarıtakipedilebilir.
 
  

Gazete Bursa

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner51

banner37

banner36