Hava Durumu

Dahilde İşleme Rejimi - 1

Yazının Giriş Tarihi: 20.09.2019 00:01
Yazının Güncellenme Tarihi: 20.09.2019 00:01
 

Ülkemizde ihracatı artırmak için yapılan çalışmalardan biri de dahilde işleme rejimidir. Bu konu çeşitli yasalardaki tebliğlerle düzenlenmiştir.

1. Gümrük kanunu ve Dahilde İşleme Rejimi tebliği

Gümrük kanununun 108 – 122 maddelerinde Dahilde İşleme Rejimi konusu incelenmiş olup Ticaret Bakanlığı bu konuda aşağıda belirtilen çalışmaları yapmıştır.

Ticaret Bakanlığının sitesine göre Dahilde İşleme Rejimi: İhraç ürünlerimize dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak ve ihraç ürünlerimizi çeşitlendirmek amacıyla, dünya piyasa fiyatlarından gümrük muafiyetli olarak, Ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın, ihraç ürünün üretimi için gerekli olan ve fiyat ve/veya kalite bakımından yurt içi piyasalardan temin edilemeyen, hammadde, yardımcı madde ve ambalaj malzemeleri ithalatına imkan veren ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.

Dahilde İşleme Rejimi'nde şartlı muafiyet ve geri ödeme sistemi olmak üzere iki tür dahilde işleme tedbiri uygulanmakta olup, şartlı muafiyet sisteminde ithalat sırasında doğan vergiler teminata bağlanırken, geri ödeme sisteminde ithalat esnasında vergi alınmakta olup işlem görmüş ürünün ihracı halinde alınana vergi geri ödenmektedir.

Bakanlıkça bu konuda çıkarılan mevzuat aşağıda sayılmıştır.

•2005-8391 DİR Kararı

•2006/12 Sayılı DİR Tebliği

•2016-1 Sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme

Rejimi Genelgesi

2015-2 Sayılı Tekstil, Konfeksiyon Deri ve Deri

Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi

•İhracat 2007-2 Sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (Dercedilmiş Metin)

•İhracat 2005/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği ve Ekleri (20-12-2006 tarihinden sonra düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerine

•İhracat =2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin Hükümleri Uygulanmaktadır)

•İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat 2005-2)

a.A. Katma Değer Vergisi Kanunu ve tebliğleri

a.B. Katma Değer Vergisi Kanunu 11/1-c maddesi

Maddenin ilgili kısımları aşağıdaki gibidir:

Mal ve hizmet ihracatı:

Madde 11 – 1. Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır.

c) İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.

Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur.

İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesine göre belirlenen gecikme zammıyla birlikte tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilmemesi halinde, tecil edilen vergi tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48'inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.

Tecil veya terkin edilen bu veriler hakkında ihracatçılar bakımından bu kanunun 32'nci maddesi hükmü uygulanmaz.

İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilecek Katma Değer Vergisi, ihraç edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesaplanan vergiden imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin düşülmesinden sonra kalan tutardan fazla olamaz.

İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilmesi gereken Katma Değer Vergisi, ihracat işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır. İade veya tecil olunacak vergi miktarı, mükellefin ilgili dönem beyannamesinde yer alan bilgiler mukayese edilmek suretiyle hesaplanır.

İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebilir.

a.C. KDV Kanunu Geçici 17. Maddesi

•Geçici Madde 17

•Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31/12/2020 tarihine kadar tesliminde Katma Değer Vergisi Kanununun 11'inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının ( c ) bendi hükümlerine göre, bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle işlem yaptırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasında ihracat süresi olarak anılan bentteki süre yerine bu rejimlerle öngörülen süreler esas alınır. İhracatın şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir.

•Yani buradaki geçici 17'inci maddeye göre 11/1-c maddesindeki üç aylık süre yerine DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİNDE ÖNGÖRÜLEN SÜRELER esas alınarak ihracat yapılabilecektir.

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
Yükleniyor..
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.